ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
05 ม.ค. 54 17 : 30

ร่วมสนับสนุนทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆ กับศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบ โดยกลุ่มบูหงารายา

เริ่มต้นปีใหม่นี้อยากเชิญทุกๆ คนร่วมกันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีร่วมกันด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่น้องๆ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสกับศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มบูหงารายา ผ่านการบริจาคทุนทรัพย์สมทบเป็นทุนการศึกษา หรือบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนมเด็ก ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างเสริมความรู้ ขวัญกำลังใจ และบ่มเพาะทัศนคติความเกื้อกูลและมิตรภาพให้กับน้องๆ

 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ทำให้ส่งผลกระทบต่อเด็กและสตรีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันได้แก่ การลอบเผาโรงเรียน ครูและเด็กมีความหวาดระแวงในการเดินทางไปโรงเรียน ผู้ปกครองไม่กล้าให้บุตรไปโรงเรียน ทำให้เด็กไม่สามารถเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ การเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา เช่น ปัญหาเด็กกำพร้า เด็กขาดทักษะต่างๆด้านวิชาการ ระดับความรู้ไม่ดีเช่นเด็กที่อยู่ในเมือง ขาดกำลังใจในการเรียนการดำเนินชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

 

จุดประสงค์หลักของศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบของกลุ่มบูหงารายา เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นเครือข่ายระหว่างเด็กและสตรีในพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทำให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคม สร้างความเข้าใจอันดี เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม


กิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อสันติ
• การอบรมในหัวข้อ “บ่มเพาะผู้นำนักเรียน”
• เวทีกิจกรรมสร้างสรรค์ในโครงการ “อัจฉริยะ เด็กกล้าคิด”
• กิจกรรมค่าย “เมล็ดพันธุ์ รักสันติ”
• อบรมสานสัมพันธ์ส่งเสริมคุณภาพเด็ก

 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2553 – เมษายน 2554 

พื้นที่ดำเนินงาน : โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 

  

  

 

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตามช่องทางต่อไปนี้


บริจาคเป็นทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบ” เลขที่บัญชี 929-0-37908-1

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

 

บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ขนม/อาหาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการและการจัดค่ายของน้องๆ
สามารถเลือกส่งสิ่งของได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกช่องทางที่ท่านสะดวก ดังต่อไปนี้
1) ไปรษณีย์ไทย เลือกส่งด้วยบริการดังนี้
- บริการพัสดุไปรษณีย์ - บริการจัดส่งหีบห่อในราคาประหยัด สำหรับส่งของน้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- บริการโลจิสโพสต์ – บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่างพิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมาก

หรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thailandpost.com/service.php?cid=2 หรือโทร 02-831-3131

 

2) ขนส่งสายใต้ ฝากส่งพัสดุภัณฑ์ไปกับรถโดยสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.transport.co.th/ หรือโทร 02-422-4413

 

ที่อยู่ผู้รับ : สำนักงาน/ศูนย์ประสานงาน กลุ่มบูหงารายา 76/7 ถนนหนองจิก ซอย 8 ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 073-337-348 หรือ มือถือ คุณอดัม 084-445-6174 และคุณต่วนซอบารียะห์ 084-861-34324

 


 

ข้อมูลองค์กร


กลุ่มบูหงารายา (Bunga Raya Group) เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่ดำเนินโครงการเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการแด่น้องผู้ได้รับผลกระทบในชายแดนใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา อนุรักษ์ และส่งเสริมทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ลดเงื่อนไขความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีเวทีทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข มีความเคารพ และเชื่อมั่นในวิถีของชุมชน นอกจากนี้ทางกลุ่มฯมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ตนเองพึ่งได้รับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี (Convention on the Rights of the Child – CRC)

 

Bunga Raya อ่านว่าบูหงา-รายอ เป็นภาษามลายู หมายถึง ดอกชบา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี และดอกชบา สื่อถึงความเป็นมิตรภาพ 

 

Posted by : admin
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.