ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
23 ต.ค. 55 00 : 00

ตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์เพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม

ร่วมส่ง sms บริจาคเพื่อช่วยเหลือสตรีในกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อให้ได้รับการตรวจมะเร็ง

เต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 

ส่ง SMS ระบบทรูมูฟและทรูมูฟเอช 

พิมพ์ 10 บริจาคครั้งละ 10 บาท

พิมพ์ 100 บริจาคครั้งละ 100 บาท

ส่งไปที่ 91400 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

เงินบริจาคมอบให้มูลนิธิกาญจนบารมีทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

----------------------------------------------------------------------------

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammography) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 

ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย ในปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,665 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมงจะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณร้อยละ 56 

ทั้งนี้การเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีไทยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยง คือ กลุ่มคนที่มีประจำเดือนมา เมื่ออายุน้อยหรือหมดประจำเดือน (Menopause) เมื่ออายุมาก ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารไขมัน และสตรีที่มีญาติพี่น้องสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม (เช่น แม่ ป้า น้า เป็นต้น) และมักพบในสตรีอายุ 40 ปี ขึ้นไป แต่ในสตรีอายุ 20-30 ปี ก็พบได้บ่อยเช่นกัน ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการมีก้อน และแผลที่เต้านม หรือมีเลือดหรือน้ำเหลืองไหลจากหัวนม 

การป้องกันมะเร็งเต้านม คือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารไขมัน และการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบให้เร็วที่สุด ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ 

1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถคลำพบก้อนที่โตประมาณ 1 ซม. ขึ้นไปได้ หากตรวจพบในระยะ 2-5 ซม. อัตราการรอดชีวิต มีถึงร้อยละ 90-75 หากคลำพบก้อนขนาด 5 ขึ้นไป อัตราการอยู่รอดมีเพียงร้อยละ 30-15 เท่านั้น 

2.การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammography)จะสามารถพบก้อนได้ตั้งแต่ 2-3 มม. 
ขึ้นไป หากพบในระยะนี้ การรักษาจะหายเกือบ 100 % เพราะมะเร็งขนาดเล็กมาก ยังไม่แพร่ไปที่อื่น แต่การเอ็กซเรย์เต้านมนั้นไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในฐานะทรงเป็นองค์ประธาน “โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปีพุทธศักราช  2539”  ให้จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ปีที่ 50 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันมะเร็ง รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ให้ได้รับการดูแล และในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พุทธศักราช 2555 

มูลนิธิกาญจนบารมีและกระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดทำ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammography) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ” เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วย มะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอ็กซเรย์เต้านม (Mammography) ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งเต้านม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารมัน ตรงจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ เอ็กซเรย์เต้านม สำหรับผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยง หากพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม จะได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพ 

 

 

 

Posted by : 1
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.