ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy
  บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ใช้บริการทุกคนโดยสังเขป
  ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ โดยทีมเว็บไซต์ helplink.net ทั้งหมดนั้น หากคุณยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทีมเว็บไซต์ helplink.net ซึ่งทีมเว็บไซต์ helplink.net ก็พร้อมจะให้ความคุ้มครองขู้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด
  อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย จึงขอเรียนว่า ปัจจุบันทีมเว็บไซต์ helplink.net ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานระดับ สากลพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว
  อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด
 
ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางทีมเว็บไซต์ helplink.net และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (copyrights)
  บริษัท ทรู คอร์ปอชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า เว็บไซต์ helplink.net เป็นสื่อกลางที่มีลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเปิดเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างสมาชิกของเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการด้วยกันและสาธารณชนทั่วไป
  ดังนั้น บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย บริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย ทรัพย์สินปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นเจ้าของข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว
  ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล ข่าวสารบทความ หรือข้อความอื่นใดที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ หรือหากมีบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหา ประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต จาก เจ้าของ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากมีคดี ดำเนินการตามกฎหมายระหว่างกัน

 

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.