ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ช่วยด่วน กลับ
Topic Id : C000094 19 พ.ค. 54

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหมายถึง การที่มีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนั้นเนื่องจากการมีประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในเรื่องการวางแผนครอบครัว รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ สังคมไทยจึงต้องมีการตั้งรับและเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน

 

ทรู และ helplink.net ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทุนสร้างอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรม และช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศ


บริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อกองทุนผู้สูงอายุ”

เลขที่ 021-0-12381-8

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อขอรับใบเสร็จที่หมายเลข 02-253-9115 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

 


 

กองทุนผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน
1. การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยการฝึกอบรม (เช่น ความรู้เรื่องสิทธิ, การเขียนโครงการ, การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น)
2. การดูแลสุขภาพและภูมิปัญญา
4. การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุและการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
5. การปฏิบัติธรรม
6. กิจกรรมอื่นๆ (เช่น โครงการจัดทำสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย, โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ)

Posted by : admin
รายงานความคืบหน้า

คุณสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

บริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อกองทุนผู้สูงอายุ”

เลขที่ 021-0-12381-8

 

ติดต่อขอรับใบเสร็จที่หมายเลข 02-253-9115 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

ธนาคาร

คุณสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

บริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อกองทุนผู้สูงอายุ”

เลขที่ 021-0-12381-8

 

ติดต่อขอรับใบเสร็จที่หมายเลข 02-253-9115 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็นในบทความนี้

แสดงความคิดเห็น


* Login or register to post comments

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.