ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม
21-30 จากเครือข่ายของเราทั้งหมด 30 เครือข่าย
< 1 2 3 

สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA)

วิสัยทัศน์ของสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลกคือ โลกที่สวัสดิภาพสัตว์มีความสำคัญ และหยุดยั้งการทารุณกรรมสัตว...

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)

เด็กและเยาวชนชนบทจะได้รับความช่วยเหลือและการเสริมสร้างโอกาสให้มีชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้น

มูลนิธิสยาม-แคร์

เป็นองค์กรคริสเตียนที่ดำเนินงานโดยพื้นฐานความรักของพระคริสต์ มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือ เด็กยากไร้ และคร...

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

ช่วยเหลือเด็กอ่อนวัย 0-5 ปี ที่อยู่ในชุมชนแออัดให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสวัสดิภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

WWF องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

เป็นองค์กรนานาชาติที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เป็นเวลากว่า 40 ปีมาแล้ว

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ก้าวย่างสู่สุขภาพดีของเด็กไทยนับแสนๆ ราย ต่อปี

มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 โดยเริ่มต้นจากโครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเ...

21-30 จากเครือข่ายของเราทั้งหมด 30 เครือข่าย
< 1 2 3 
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.