ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เครือข่ายของเรา กลับ

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

 

 14 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน ซึ่งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯได้มีการหาทุนด้วยการจำหน่ายดอกบานชื่นเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนที่มีอยู่ในสังคมเพื่อให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งเว็บไซต์ helplink.net ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว

 

คุณสามารถบริจาคเพื่อร่วมสร้างโอกาส ให้พวกเข้าได้ก้าวต่อไป

ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

1. บริจาคด้วยการส่ง sms ครั้งละ 9 บาท (เฉพาะมือถือทรูมูฟ)

พิมพ์ 1 ส่งมาที่ 91222 และจะได้รับข้อความยืนยันการบริจาค

(เงินบริจาคมอบให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย)

 

2. บริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ

·     บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาถนนดินแดง

เลขที่บัญชี 128-0-95249-8

·     บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง

เลขที่บัญชี 049-2-01586-7

 

จดหมายจากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน.pdf

เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2505 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่บุคคลปัญญาอ่อนให้มีการพัฒนา สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อนให้น้อยลง

 

สภาพปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นบุคคลปัญญาอ่อน อัตราค่อนข้างสูงเฉลี่ย 1-1.5 % ของประชากรทั้งประเทศ และพบว่า 69.4 % ไม่ได้รับการศึกษา 93.6 % ไม่มีอาชีพ จึงตกเป็นภาระของครอบครัว และสังคมที่จะต้องดูแล มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดบริการด้านต่างๆ แก่บุคคลปัญญาอ่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลปัญญาอ่อนให้ดีขึ้นโดยให้บริการทั่วทุกภาคของประเทศและทุกระดับวัย

 

เว็บไซต์มูลนิธิ : http://www.fmrth.com

 

 

รายงานความคืบหน้า

คุณสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ

  • บัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาถนนดินแดง

        เลขที่บัญชี 128-0-95249-8

  • บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง

        เลขที่บัญชี 049-2-01586-7

 

 

กรุณาแฟกซ์หลักฐานการบริจาคเงิน (Slip Pay – in )

มาที่หมายเลข โทรสาร 02 –246-8329

 

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้มูลนิธิออกใบเสร็จรับเงินเพื่อ

นำไปหักลดหย่อนภาษี กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน

คุณสามารถร่วมบริจาคผ่านการส่งข้อความ SMS

โดยพิมพ์ 1 ส่งมาที่เบอร์ 91222 เพื่อบริจาคครั้งละ 9 บาท

ฉพาะผู้ใช้มือถือเครือข่ายทรูมูฟ

หมายเหตุ:

1. เงินบริจาคจาก SMS ครั้งละ 9 บ. ได้มอบให้มูลนิธิทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

2. การบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. การส่ง SMS มาที่เบอร์ 91222 ถือเป็นการร่วมบริจาค

4. ผู้ใช้บริการ PrePaid (เติมเงิน) เงินบริจาคจะหักจากยอดเงินค่าโทร

5. ผู้ใช้บริการ PostPaid (รายเดือน) เงินบริจาคจะแจ้งรวมในค่าบริการรายเดือน

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.