ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เครือข่ายของเรา กลับ

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสวัสดิภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

 

พันธกิจ
1) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
2) ส่งเสริมการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
3) ส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานผู้สูงอายุ


เว็บไซต์ : http://www.oppo.opp.go.th

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.