ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เครือข่ายของเรา กลับ

มูลนิธิเพื่อนช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้าง  (Friends of the Asian Elephant) เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือ

ของ คุณโซไรดา ซาลวาลา และสัตวแพทย์ปรีชา พวงคำ สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้างในป่า

บ้านปางหละ จังหวัดลำปาง โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดตั้ง

มูลนิธิเพื่อนช้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2536

 

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเพื่อนช้าง

1. ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ใน

สภาพธรรมชาติได้

2. ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง, นักวิจัยช้าง, สัตวแพทย์ช้าง ฯลฯ)

3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง

4. เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้าง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้าง

สู่สาธารณชน

5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อแสวง

หาผลประโยชน์แต่ประการใด

 

“หนึ่งบาทวันนี้ ช่วยเหลือช้างไทยได้”

อย่าให้เราต้องพูดคำว่า “ช้างเชือกสุดท้าย” เร็วเกินไปเลยค่ะ

 

 

เว็บไซต์ : http://www.elephant-soraida.com

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.