ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เครือข่ายของเรา กลับ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ที่ดำเนินพันธกิจด้านต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ที่ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆมูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศล เมื่อวันที่ 21 มกราคม 1974 เพื่อดำเนินพันธกิจในทุกภูมิภาคของประเทศไทย


ปัจจุบัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ดำเนินงาน 91 โครงการ ใน 55 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย และมีเด็กในความอุปการะ 122,095 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554)

 

"เรามุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชนสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิต"

 

เว็บไซต์ : http://www.worldvision.or.th

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.